คณะทำงาน - โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่หาดใหญ่

คณะทำงานตำแหน่ง

1. นายสมพร สิริโปราณานนท์

ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดสงขลา

ประธานคณะทำงาน

2. นายสันติ จันทโณ

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพะตง

รองประธานคณะทำงาน

3. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธานคณะทำงาน

4. ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทำงาน

5. นายเทิดทูน ดำรงฤทธามาตย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทำงาน

6. ดร.จเร สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะทำงาน

7. นายชินวัตร แสงมณี

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองคลองแห

คณะทำงาน

8. นายอภิชาติ ทองคำชุม

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองคอหงส์

คณะทำงาน

9. นายสมภพ วิสุทธิศิริ

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

คณะทำงาน

10. นายสมโชติ พุทธชาติ

วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

คณะทำงาน

11. นายเกรียงไกร มหาพานิช

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

คณะทำงาน

12. นายมนัส ศิริรัตน์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา

คณะทำงาน

13.นายปพน รักษ์ศรี

วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานสงขลา

คณะทำงาน

14. นายไฟโรจน์ แซ่ด่าน

นายช่างชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานสงขลา

คณะทำงาน

15. นายวัชรพงศ์ พูนชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์สงขลา

คณะทำงาน

16. นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

คณะทำงาน

17. นายสุจิตร คงจันทร์

ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

คณะทำงาน

18.นางเบญจมาศ นาคหลง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

คณะทำงาน

19. นายหรูน จันทวดี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

คณะทำงาน

20. นางพิชญา แก้วขาว

มูลนิธิชุมชนไท

คณะทำงาน

21.นายชาคริต โภชะเรือง

มูลนิธิชุมชนสงขลา

คณะทำงาน

22.นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ

เลขาธิการสภาลุ่มน้ำทะเลสาบ

คณะทำงาน

23.นายชัยวุฒิ เกิดชื่น

นักจัดรายการวิทยุ FM 101.0 MHz

คณะทำงาน

24. นายภูเบศ แซ่ฉิน/p>

ประธานก่อตั้งชมรมธุรกิจคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา

คณะทำงาน

25. นายภาณุมาศ นนทพันธ์

นักวิชาการอิสระ

คณะทำงาน

26. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

เลขานุการ/คณะทำงาน

27. นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เทศบาลนครหาดใหญ่

รองเลขานุการ/คณะทำงาน

28. นายสมพร เหมืองทอง

นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

รองเลขานุการ/คณะทำงาน

ทีมา www.thaicity-climate.org