SCCCRN

โครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ดำเนินการโดย "มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คมรส) - SCCCRN"

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพแก่เมืองในการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเมือง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อลดโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ การรณรงค์ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์

กระบวนการดำเนินโครงการ

 • การตั้งคณะทำงานระดับเมือง
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของเมือง (Climate Model) โดยการสนับสนุนข้อมูลจาก SEA START
 • การประเมินความเปราะบาง และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Sector Study) และการศึกษาโดยนักวิชาการเพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนความคิดเห็นต่างๆ
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และโครงการนำร่องที่มีความเหมาะสมกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่

สรุปการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

 • การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่ในอนาคต
 • ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเมืองหาดใหญ่
 • จัดทำยุทธศาสตร์ในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ตรงกับปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในประเด็น “การเรียนรู้ การปรับตัว และรับมือกับอุทกภัย”
 • การดำเนินโครงการนำร่อง : โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
 • การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก RF
 • การขยายแนวคิดเพื่อการให้การเกิดบริหารจัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอย่างยั่งยืน

ผลการศึกษาจากการดำเนินโครงการ

การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่

1  บูรณาการแผนงานสู่ภาคีในระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มุ่งสู่กลไกการจัดการน้ำระดับชาติ 2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสี่ยง/เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านทรัพยากรน้ำ
4 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ในการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่ และระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 3. เพื่อสร้างตัวแบบ ในการจัดการและรับมือกับอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เปราะบาง เพื่อให้สามารถรับมือและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th
 2. มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คมรส) - SCCCRN
 3. www.thaicity-climate.org
 4. www.hatyaicityclimate.org
 5. ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
 6. 089-4688030 ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่